Súťaž v požiarnickom športe - Kraľovany  7.6. 2015 so začiatkom o 10,00 hod.

Súťaže sa zúčastnia muži do 35 rokov a nad 35 rokov jedno družstvo. Vlani skončili muži na 4.mieste a čo to bude tento rok ? .....

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR SEDLIACKA DUBOVÁ    

Cez Veľkonočné sviatky, t.j. na Bielu Sobotu budeme strážiť v kostole Boží hrob.

                           ČESTNÁ STRÁŽ PRI BOŽOM HROBE

09,30 – 10,00 hod.     Strežo  Jozef  -  Oršuliak Tomáš  -   v uniforme

10,00 – 10,30 hod.     Ťasnocha Ján -  Miháľ Ján st. -  v uniforme

10,30 – 11,30 hod.     Mudrončík Marek – Majdiš Ján - v uniforme

11,30 – 12,30 hod.     Krška Viliam – Strežo Ľudovít - v uniforme

12,30 – 13,00 hod.     Karetka Peter st.-  Polák Miloš -  v uniforme

13,00 – 13,30 hod.     Šutý Ľubomír – Šutý Ladislav - v uniforme

13,30 – 14,00 hod.     Šnapko Peter -  Kytka Peter  -  v uniforme

14,00 – 14,30 hod.     Šutý Alojz – Marecký Benedik – v uniforme

14,30 – 15,00 hod.     Miháľ Rastislav – Oršuliak Maroš v  UBO

15,00 – 16,00 hod.     Šutý Boris – Zrnčík Patrik uniforma UBO

16,00 – 17,00 hod.     Strežo Dávid – Zrnčík Ján ml.  – UBO

17,00 – 17,30 hod.     Marecký Patrik – Vavrečan Miloš – UBO

17,30 – 18,00 hod.     Kytka Marek – Šutý Marek - UBO

18,00 – 18,30 hod.     Urban Jozef -  Hyža Jozef  -  v uniforme

Členovia :Urban Jozef,  Hyža Jozef, Kytka Peter  -  v uniforme sa zúčastnia  v sobotu na procesii s krížom,

paškálom a sochou.

K uniforme  biela košeľa, kravata, čiapka.

UBO – je pracovná uniforma / nová /  nohavice, bunda, čiapka, poltopanky, iniformu  vydá Oršuliak Tomáš z Hasičskej zbrojnice, kde sa členovia prezlečú.

 V prípade, že stanovený termín niekomu nevyhovuje dohodne si výmenu prípadne si nájde za seba náhradu.

Základná príprava členov DHZ

V piatok 20.02. 2015 o 16,00 hod. sa koná "Základná príprava členov DHZ. Školenie sa uskutoční v Dlhej nad Oravou v Hasičskej zbrojnici.

Školenia sa zúčastnia : Karetka Peter st., Šutý Ladislav, Šutý Lukáš, Šutý Boris, Miháľ Rastislav, Miháľ Lukáš, Oršuliak Tomáš, Oršuliak

Maroš, Strežo Dávid, Mudrončík Marek,

K školeniu je potrebné si priniesť : poznámkový blok, pero, občiansky preukaz.

Zraz účastníkov bude o 15,55 hod. pri hasičskej zbrojnici.

Výročná členská schôdza DHZ   

 P o z v á n k a                                      

D o b r o v o ľ n ý  H a s i č s k ý  Z b o r   S e d l i a c k a   D u b o v á

Výbor Dobrovoľného Hasičského Zboru oznamuje, že dňa 08. Februára 2015 t.j. v nedeľu sa bude konať Výročná členská schôdza  so začiatkom o 15,00 hodine  v zasadačke kultúrneho domu.

Program VČS  : 1. Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania

                           2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie

                           3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie

                           4. Správa o hospodárení

                           5. Diskusia

                           6. Pre jednanie plánu hlavných úloh na nastávajúce obdobie a schválenie

                           7. Uznesenie

                           8. Záver rokovania

 

Tvoja účasť na schôdzi je nutná, žiadame dochvíľnosť

                           Výsledková listina
Okres Dolný Kubín 8.6.2014 Párnica kategória Muži
  DHZ Útok Štafeta Body Spolu
1 O. Poruba 17,5 86 103,5
2 Žaškov 21,5 86 107,5
3 O. Podzámok 22 90 112
4 Sedliacka Dubová 24 88 112
5 Kňažia 25 87 112
6 Párnica 22 93 115
7 Vyšný Kubín 21 95 116
8 Dolná Lehota 26,5 95 121,5
9 Jasenová 24 98 122
10 Istebné 25 101 126
11 Malatiná 30 98 128
12 Chlebnice 28 702 130
13 Dlhá 38,5 94 132,5
14 Bziny 31 105 136
15 Záskalie 36 101 137
16  Leštiny 45 92 137
17 Pucov 37,5 100 137,5
18 Kraľovany 30 110 140
19 Pribiš 119 106 225

        

Ukážka Hasičskej techniky pre ZŠ Dlhá nad Oravou

 

Z vedenia ZŠ v Dlhej nad Oravou bolo vyslovené poďakovanie nášmu DHZ za vykonanú ukážku pre deti zo ZŠ v rámci Branno športového dňa, ktorá sa uskutočnila v piatok 20.6. 2014 na ihrisku v Sedliackej Dubovej .  Preto touto cestou sa chcem poďakovať strojníkovi Peťovi Kytkovi a novému členovi, ktorý sa okamžite zapojil do činnosti Zboru - Patrikovi Zrnčíkovi za činnosti pri prezentácii nášho DHZ. Aj tu ukazujeme, že naša činnosť nespočíva len pri represii ale aj v  prevencii. 

Predseda DHZ Strežo Jozef

 Božie Telo a účasť DHZ

Tak ako po iné roky aj  vo štvrtok 19.6. 2014 sme boli oslovený na akciu Božieho Tela.  Po prvý krát sa akcia išla okolo kostola a nám pripadlo stavanie - vyzdobenie oltárika pri kaplnke sv. Floriána a nesenie baldachína. Chcem vysloviť poďakovanie manželkám členov DHZ p. Šutá G., Štigová, Ťasnochová, Kršková S a ostaným obetavcom za prípravu olárika a členom DHZ za nesenie baldachínu počas procesie : Ťasnocha Ján,Šutý Alojz, Urban Jozef, Polák Miloš, Šnapko Peter, Mudrončík Marek, Kytka Peter.

Predseda DHZ Strezo Jozef

INFORMÁCIE  PRE  ČLENOV  DHZ - Súťaž Párnica 8.6. 2014

Blahoželáme členom súťažného družstva DHZ : Oršuliak Tomáš - Vedúci družstva, Čupaj Maroš, Tropek Lukáš, Šutý Lukáš, Murin Michal, Strežo Dávid, Strežo Jozef ml., Boris Šutý, Zrnčík Patrik,  za úspešnú reprezentáciu DHZ ako aj obce Sedliacka Dubová. Spomedzi 24 účastníkov Dobrovoľných zborov sa umiestnili na 4. mieste. Do súťaže vstupovali s požiarnym útokom, ktorý sa im vydaril a dosiahli čas 24 sekúnd. Nasledovala štafeta, ktorú mali chalani tzv. namakanú. Už pred štartom bolo vidieť nervozitu na tvárach a neušli ani pozornosti od súperov. Prišiel čas na štart štafety a tam to prišlo pri uchopení hasiaceho došlo k pádu a tým aj pribrzdeniu behu aj so stratou cenných sekúnd, ďalšia chyba nastala pri úseku s vreckom na náradie, kde rozhodca zodvihol červenú zástavku, ktorá určuje družstvu 5 trestných sekúnd aj tak chalani bojujú do konca a posledné dva úseky neuveritelne zrýchlili, čo súperi len krútili hlavami. To aj zásluhou fan clubu - fanúšikov zo Sedliackej Dubovej, ktorí prišli povzbudiť chalanov a nešetrili hlasivkami. Dosiahnutý čas na štafete bol 82 sekúnd + 5 trestných sekúnd. Na tie všetky nedostatky vynikajúci čas a súperi mali čo robiť aby nás prekonali. Výsledok bol ten, že nám pripadlo 4. miesto, smútok na tvári, ale nie na duši, lebo bolo to omnoho lepšie ako vlani a že tento kolektív má na viac dokázali chalani svojou poctivou prípravou a s odkazom, že budeme o nich ešte počuť. Ďakujeme.

INFORMÁCIE  PRE  ČLENOV  DHZ

Dňa 2. júna 2014   na ihrisku členovia DHZ Peter Kytka, Ľubomír Šutý, Lukáš Tropek, Tomáš Oršuliak a Jozef Strežo pri príležitosti MDD vykonali pre deti z MŠ Sedliacka Dubová ukážku hasičskej techniky. I keď sa počasie mračilo nič neodradilo deti aby si nevyskúšali hasenie ohňa za pomoci prúdnic, striekanie z lafetovej prúdnice ale aj rôzne súťaže za ktoré hasiči deťom rozdávali sladkosti. To, že táto akcia splnila svoj účel boli rozjasnené očká detí a ďakovné slová na koniec akcie. Už teraz vieme a odkazujeme deťom, že táto akcia nebola posledná a na začiatku nového školského roka hasiči chystajú ďalšie prekvapenie,